The smile of melancholy

2022

Melancholia

The smile of Melancholia
detail of Melancholia