The smile of melancholy

2022

Melancholia

Das Lächeln der Melancholie IMG 1283
detail of Melancholia